NOVINKY
Apríl 2016

V dňoch 20.4. - 21.04.2016 sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň, na ktorom sa úspešne prezentoval celý klub Amavet. Medzinárodná súťažná prehliadka po každej stránke patrila medzi najlepšie technické súťaže organizované v rámci Slovenska.

Súťaže sa zúčastnili žiaci Matúš Vajda, Adam Šujanský, Pavol Devečka. Peter Kutnár, Peter Gelaček, Peter Sucháč, Martin Kašuba.
Tím súťažiacich v silnej konkurencií medzinárodnej súťaže získal 1. miesto...

28.4.2016
POMNÍK NEZNÁMEHO23.5.2014


Pomník neznámeho

Úvod

Som žiačkou 9. ročníka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 v Žiline a zaujímam sa o históriu. Naša škola sa nachádza v miestnej časti Žiliny – Budatíne. Raz som pri prechádzke Budatínom na miestnom cintoríne náhodou objavila jeden veľmi krásny pomník, ktorý ma okamžite zaujal.

Pomník vzbudil moju zvedavosť, a tak som sa rozhodla, že sa pokúsim zistiť niečo viac. Rozhodla som sa vyhľadať pomoc v pátraní v škole, kde funguje záujmový krúžok Amavet 686. Vedela som, že vedúci krúžku je domáci Budatínec a veľmi sa zaujíma o históriu,  preto som sa rozhodla, že ho oslovím. V Amavete ma okamžite  pochopili a podali mi pomocnú ruku.  Vedúci Amavetu p. Kysela a p. Mintál mi pomohli vypracovať postup pre náš výskum.

Keďže sa náš výskum týkal neznámeho pomníka potrebovali sme získať základ pre naše pátranie. Naším prvým krokom teda bola fotodokumentácia. Vydali sme sa na budatínsky cintorín a spravili sme čo možno najkvalitnejšie fotografie ( príloha č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

Následne sme sa radili, kto by nám mohol pomôcť s bližšími informáciami týkajúcimi sa pomníka. Vedúci Amavetu napísali listy so žiadosťou o pomoc  vojenským a historickým zariadeniam: Vojensko-historickému ústavu, Historickému  ústavu SAV a samozrejme Považskému múzeu v Žiline, ktoré sídli v Budatíne. Pomoc nám poskytlo jedine Považské múzeum v Žiline. Pán riaditeľ určil pracovníka, Michala Jureckého. Postup historického bádania a dejepisné súvislosti nám pomáhala  pani učiteľka dejepisu Monika Holtánová. Spoločne sme zostavili pracovný postup.

1. krok: Prečítanie nápisu                                                                                                                                                                   

Z miestneho cintorína a na základe fotografií sme postupne po písmenách rozlúštili nápis na pomníku. Najskôr sme identifikovali jazyk na pomníku, bola to latinčina. Keďže latinčinu neovládame pri preklade sme pracovali pomocou latinských slovníkov prístupných na internete. Taktiež sme naše poznatky konzultovali s pracovníkmi farnosti.

Prepis nápisu na pomníku:

DC. CAROLVS KELLNER DE. KOELLENSTEIN

BUDATINE PANNONIA                

ANNO MDCCCXLIX DIE I UNUS 

CHOLEARE MORBO                                                                                                                                             

SUCCVBVIT

MILITIA AD CONIOROMANI                                                                                                                                      

Najjednoduchšie sme odhalili obsah prvej vety. Keďže ide o nápis na pomníku, logicky sme predpokladali, že prvá veta „D. CAROLVS KELLNER DE. KOELLENSTEIN“ bude predstavovať meno zosnulého. Základnú totožnosť osoby sme teda odhalili celkom jednoducho. Avšak, keďže sa nejednalo o nám známu osobnosť, museli sme v pátraní pokračovať ďalej.

Časť nápisu „CHOLEARE MORBO“ i laikovi evokuje názov nebezpečnej choroby cholery. V slovníkoch a na internete sme hľadali potvrdenie našich dohadov. Zistili sme, že slovo „CHOLERAE“ je vyskloňovaným tvarom latinského slova cholera a naozaj pomenúva nebezpečnú chorobu označovanú cholera. V minulosti boli cholerové epidémie veľmi bežnou záležitosťou, človek sa mohol ľahko nakaziť znečistenou vodou alebo kontaminovanými potravinami. Slovo „MORBO“ je vyskloňovaným tvarom latinského slova morbus, čo znamená choroba. „cholerae morbo“ sme teda preložili „chorobe cholere“.        

Rok úmrtia sme určili taktiež  bez väčších problémov. Rozlúštením nápisu „ANNO MDCCCXLIX DIE I UNUS“ sme určili rok úmrtia na 1849, deň 1. Zvyšok nápisu sme nedokázali prečítať, pretože bol poškodený.

Časť nápisu  „BUDATINE PANNONIA“, identifikovala miesto skonu zosnulého. Slovo „BUDATINE“ sme jasne identifikovali ako Budatín.  Latinský termín „PANNONIA“ zasa historicky označoval Uhorsko. Takže sme dokázali odhaliť i miesto skonu pochovaného na Budatín. 

Latinské slovo „SUCCVBVIT“ sme preložili ako „podľahol“.  Preklad celého nápisu teda znie „ Karol Kellner de Kollenstein podľahol chorobe cholere v roku 1849 v Budatíne“. 

2. krok: Identifikácia osoby

Ďalej sme mohli v našom výskume pokračovať vďaka informáciám z nápisu na náhrobku. Základom výskumu bola časť nápisu „CHOLEARE MORBO“.  Hľadali sme teda spojitosť medzi Budatínom, Žilinou, cholerou a rokom 1849. Na základe výzdoby náhrobného kameňa sme sa domnievali, že sa pravdepodobne jedná o hrob vojaka, ktorý bojoval počas revolučných rokov  1848 až 1849 v Uhorsku a v Budatíne podľahol cholere. Pátrali sme v odbornej literatúre a na internete.  Na internete sme zadali do vyhľadávača heslo „cholera Budatín 1848/49“. Našli sme zaujímavý blog Antona Hrnka, ktorý taktiež pozná hrob „...cintorín tam bol už vtedy, lebo sa na ňom nachádza hrob dôstojníka, ktorý v januári 1849 zomrel v Budatíne na choleru...“[1] Pán Hrnko teda len potvrdil správnosť nášho doterajšieho bádania. Ďalšie potrebné informácie sme získali zo Zborníka z vedeckej konferencie k 620.temu výročiu udelenia výsad pre Žilinských Slovákov. „26. mája od Sliezska a Čadce cisárske vojsko pod vedením Barka vstúpilo do Budatína.  Nemohli pokračovať, lebo sa nemali ako dostať cez Váh. Veliteľ resp. generál Vogl most pri soľnom sklade, zložený z pltí celý rozobral a brvná vzal so sebou. Cisárske vojsko pod vedením Barku stavalo opätovne most 22 dní. Počas stavby a pobytu v Budatíne vojsko napadla cholera a sám veliteľ bol chorý, ale vyliečil sa. 16. júna cisárske vojsko odišlo cez dokončený most smerom na Trenčín.“[2] Dozvedeli sme sa, že cholera sa rozšírila v cisárskom vojsku a niekoľko vojakov aj zomrelo. Boli pochovaní v niekde v Budatíne. Jednou z obetí mohol byť pravdepodobne aj náš neznámy vojak Kellner, ktorý bol s určitosťou vojakom s vyššou hodnosťou, nakoľko je pochovaný na cintoríne s nádherným náhrobkom.

Pátranie po totožnosti neznámeho pokračovalo ďalej. V práci Alexanadra Lombardiniho sa uvádza „ Až 26-ho, keď od Sliezska cez Čadcu cisárske vojsko pod vodcom Barkom prišlo do Uhorska a v Budatíne nemohlo prejsť cez Váh, lebo Vogla  most pri soľnom hrade zničil zase a brvná so sebou odviezol, Benedek tiež odviezol dva člny , ktoré pri Púchove potreboval.  Aby mohol Barko prejsť pri troch vŕbchach musel most stavať 22 dní a tento most  slúžil na priechod aj Rusom.“.[3] Počas stavby mosta „...v Budatíne, Barkovo vojsko napadla cholera tak silno, že v Tepličke a v Budatíne ďalších 2000 ľudí veľmi ľahko ochorelo. Táto epidémia sa dostala aj do Žiliny a jej susedstva. Choroba postihla aj generála Barku, ale ten bol vyliečený, usmrtila však plukovníka Kellera, ktorý leží na Budatínskom cintoríne“[4].Z čoho vyplýva, že neznámy hrob teda určite patrí plukovníkovi Kellerovi. Avšak, aby sme naše dohady potvrdili rozhodli sme sa pátrať ďalej.  

Podarilo sa nám objaviť zaujímavý historický materiál.  Dielo Adolfa Pechányho z roku 1903 s názvom Dejiny uhorského boja za slobodu 1848-1849[5]. Ide o dielo maďarskej proveniencie, takže sa tu stretávame s vylíčením udalostí revolučných rokov z pohľadu maďarského národa.  Aby sme si dotvorili celkový obraz o diele potrebovali sme sa dozvedieť niečo viac o jeho autorovi. Do internetového vyhľadávača sme zadali meno Adolf Pechany a objavili sme zopár informácií, ktoré dokladáme v Prílohe č.11.

V Pechányho diele sme objavili nasledovný citát „...tiahol  koncom mája na Považie rakúsky generál Barko. Ponevač generál Vogl most postavený vyše Žiliny pri soľnom hrade rozobral, Barko musel stavať nový most. Kým sa tento most staval, Barkov tábor ležal v Budatíne a v Tepličke. V tábore vypukla nemoc, behom krátkeho času ochorelo do 2000 vojakov a aj sám generál Barko. Tento sa vyliečil, ale zomrelo mnoho vojakov a medzi nimi bol aj plukovník Kellner“.[6]  Definitívne sme sa teda dopátrali k totožnosti neznámeho vojaka pochovaného na budatínskom cintoríne. Neznámy hrob teda patrí plukovníkovi Karlovi Kellnerovi / Kellerovi, ktorý v roku 1849 slúžil v cisárskej armáde pod generálom Barkom a zomrel v Budatíne na choleru.

3. krok: Kto bol plukovník Kellner

Po identifikovaní nášho neznámeho vojaka sme sa pokúsili zistiť nejaké bližšie informácie o živote plukovníka Kellnera. Pred tým ako sme pristúpili k pátraniu, sme museli vyriešiť problém s písaním mena. Nakoľko pomník uvádza meno v latinskom jazyku ako „D.CAROLVS KELLNER DE. KOELLENSTEIN“. Avšak v odbornej a dobovej literatúre sa už uvádzajú variácie plukovníkovho mena ako Kellner  alebo Keller. Avšak Koellenstein vždy zostáva. K určeniu totožnosti prispelo priznanie rakúskeho vojaka, ale je napísané v zmesi jazykov latinsky, nemecky, taliansky a aj slovenčinou tej doby. Totožnosť neznámeho vojaka a dve obmeny priezviska sa nám podarilo potvrdiť na základe okolností jeho smrti z dvoch dobových prameňov. Oba zdroje uvádzajú, že plukovník bol pochovaný na cintoríne v Budatíne a taktiež uvádzajú zhodne ako príčinu smrti choleru. Nezrovnalosti sme však objavili v uvádzanej hodnosti Kellnera, niekde je plukovník, major ba aj kapitán, na pomníku je zase latinské oslovenie, ktoré čítame ako magister.

Rozhodli sme sa preto zistiť, čo nám ponúkne internet. Zadali sme heslo Carlo von Kellner de Koellenstein, výsledok nášho hľadania sme uviedli v Prílohe č. 12.  Okrem iného sme z hľadania na internete boli schopný získať pravdepodobne jediný zachovalý obraz Kellnera (príloha č.14).

Pri ďalšom prezeraní internetových odkazov, nás upútal nasledovný článok v taliančine:

„l'erbario composto, in parte a mezzo di una vasta- rete di corrispondenti e in parte con diligenti esplorazioni proprie (specialmente nel Veneziano e nel Veronese) dal maggiore dell'esercito • austriaco Carlo Kellner TOH Kollenstein (1807-1849). Acquistato dal Reale Istituto Veneto, fu ordinato poi (2) dallo Za-nardini, come ora si conserva, per famiglie, in 20 pacchi di fanerogame e 2 di crittogame oltre a 2 pacchi a parte di piante « esotiche ».“[7]

 Text sme preložili pomocou google translatora nasledovne:

herbár sa skladá z časti prostredníctvom širokej siete spravodajcov a čiastočne ich starostlivého skúmania (najmä v benátskej a Veronese) získaný od rakúskej armády • Karla Kellner toh Kollenstein (1807-1849). Nákupom od Kráľovského inštitútu Veneto, bol vysvätený a potom (2) Za tým -Nardini, ako je teraz chránený pre rodiny s deťmi, 20 balení trávy a 2 cryptogams rovnako ako 2 samostatné parcely rastlín "exotických"

 2) SACCARDO, Della storia e letteratura della Flora veneta, Milano, 1869, pag. 1 2 1 .

2) Saccardi, história a literatúra Flora Veneto, Milan, 1869, s. 121.

Karl Kellner bol teda taliansky prírodovedec a až revolučné roky 1848-1849 z neho urobili vojaka. Osudným sa mu nestala guľka ale cholera, ktorá ho skolila v Budatíne, kde zomrel ako vojak a nie ako vedec.

Internet nám ešte poskytol ešte nasledovný úryvok z knihy Il paesaggio vegtale del Montelo od autora Silvana Rodata (vydavateľ Príloha č. 13) „De Suffren che nel XVIII secolo realizzn un primo erbario; nel secolo successivo lavorň molto sul Montello Adolfo Deberengér che seppe trasmettere l’interesse botanico per quest’area ai suoi allievi, tra cui ricordiamo i ricercatori Carlo Kellner de Kollenstein e Angelo Giacomelli (XIX secolo). Tra tutti questi pionieri della ricerca botanica“. Preklad: De Suffren v osemnástom storočí realizuje prvý herbár a v nasledujúcom storočí, pracoval veľa na Montello Adolfo Deberengér, ktorý vedel, ako prenášať botanický záujem o túto oblasť, k jeho študentom, medzi ktorými vedci Charles de Kellner Kollenstein a Angelo Giacomelli (XIX storočia).

Napadlo nás, že by sme sa mohli pokúsiť nájsť knihu , kde bude súpis všetkých vojakov vyšších hodnosti bez štátnej alebo rodovej príslušnosti. Na internete sme objavili viacero exemplárov. Rozhodli sme sa hľadať v ruskej verzií tejto knihy. Podarilo sa nám nájsť informácie týkajúce sa brata Karla Kellnera.

Ruský text: „Кельнер фон Кёлленштейн (Kellner von Kollenstein), Фридрих, барон (род. в 1802 г.) — австрийский генерал, с 1849 г. адъютант императора Франца-ИосифаI.“[8] Preklad: Kellner von Kellenshteyn (Kellner von Kollenstein), Friedrich, Baron (narodený 1802) - rakúsky generál, od 1849 pobočník cisára Františka Jozefa I.

Napadlo nás, že Kellner bol okrem vojaka hlavne vedcom, pokúsili sme sa preto vyhľadať informácie o ňom z hľadiska botaniky a prírodovedy. Stačilo správne zadať heslo do internetového prehliadača, ktorý nám odrazu odkryl mnoho poznatkov. Nájdené odkazy sa týkali Karola Kellnera - vedca a botanika. Dokonca sme zistili, že niekoľko rokov po jeho smrti boli po ňom pomenované niektoré novoobjavené rastliny. Ako ukážku uvádzam dve získané z Internetu aj s prekladom.

Vo Wikipédii sme našli mená dvoch rastlín, ktoré v preklade znamenajú niečo ako „ako pre kapitana von Koellensteina Kellnera rakúskeho dôstojníka“.

Kellneriana: info. see Koellensteinia. ex nthn. Sth.America, cf.

Kellneriana: info. Pozri Koellensteinia. od nthn. Sth.America, porov.

Koellensteinia kellneriana Rchb.f.1854. Koellensteinia: Rchb.f.1854. Listed for Captain Kellner von Koellenstein,

Koellensteinia kellneriana Rchb.f.1854. Koellensteinia: Rchb.f.1854. Uvedené pre kapitána von Koellenstein Kellnera,an  Austrian army officer. ex Brazil, eg. Koellensteinia florida (: rosypurple).

Podarilo sa nám nájsť krátky odkaz na Wikipedii k heslu „Koellensteinia“[9] Koellensteinia je rod z kvitnúcich rastlín z triedy Orchidaceae, ktorá je pomenovaná práve po rakúskom botanikovi  Karolovi Kellner v. Koellenstein. Rod Kollensteinia obsahuje druhy prirodzene sa vyskytujúce v Južnej Amerike, Belize, Trinidade a Portoriku. Meno rodu Koellensteinia je poctou  kapitánovi von Kellner Koellenstein, botanikovi v službách rakúskej armády. Takéto botanické zradenie rodu orchideií povrtdzuje aj internetový portál KEW Royal Botanic Gardens.[10] Rod Kollensteinia  obsahuje 17 rôznych druhov orchideií, ktoré sa vyskytujú  prevažne v dažďových pralesoch Amazónie. V prílohe uvádzame len niekoľko obrázkov rastlin z druhu Koellensteinia kellneriana.  

O živote a práci Karla Kellnera von Kollenstein sa nám podarilo aspoň v hrubých rysoch načtrnúť, o akú osobu sa jednalo. Pri našom výskume sme museli prekonať viaceré jazykové bariéry, napriek tomu sme však objavili viac ako 29 200 odkazov na osobnosť, ktorá je pochovaná na našom miestnom cintoríne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver

Cieľom našej práce bolo identifikovať neznámy pomník nachádzajúci sa na budatínskom cintoríne. Na základe rozboru nápisu na pomníku a následne prácou s odbornou literatúrou a internetom, sme dokázali nielen identifikovať hrob neznámeho vojaka, ale i zistiť základné informácie o jeho živote. Doteraz neznámy hrob patrí plukovníkovi cisárskej armády Karlovi Kellnerovi von Kollenstein, ktorý v Budatíne zahynul v roku 1849 na následky cholery. Zistili sme, že Kellner bol významným botanikom a jeho meno dodnes nesie viacero druhov orchideí. Dúfame, že náš krátky výskum  podnieti záujem o túto osobnosť, ktorá zostávala dlhú dobu nepovšimnutá. Veríme, že taktiež podnietime i záujem miestnych obyvateľov Budatína a Žiliny o túto osobnosť. Minimálne žiaci našej školy sa určite začnú učiť o tomto významnom historickom pomníku a osobnosti, ktorej patrí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam použitých prameňov:

LOMBARDINI, A., 1896. Udalosti v Žiline a jej susedstve v roku 1848 – 1849. In: Slovenské pohľady. Roč.XVI., č.1-12.

PECHÁNY,A., 1903. Dejiny uhorského boja za slobodu 1848 – 1849. Budapešť: Krajinský spolok vzdelávací spolok slovenský.

 

Zoznam použitej literatúry:

DOBROTKOVÁ, Marta, 2002. Žilina v rokoch 1848 – 1849. In: Žilina v slovenských dejinách. Zborník z vedeckej konferencie k 620. výročiu udelenia výsad pre žilinských Slovákov. Žilina: Knižné centrum, s. 69-76.

 

WURZBACH, Constatntin von. 1864. Biographishes Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Viedeň, 1864.  

http://books.google.sk/books?id=9fhJAAAAcAAJ&pg=PA141&dq=Kellner+von+Koellenstein&hl=en&sa=X&ei=gZdGVMfxCOjnygPxjoLgAQ&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=Kellner%20von%20Koellenstein&f=false

 

Streffleurs militärische Zeitschrift, Volume 2.

http://books.google.sk/books?id=wBLc28d92WAC&pg=PA314&dq=Kellner+von+Koellenstein&hl=en&sa=X&ei=gZdGVMfxCOjnygPxjoLgAQ&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=Kellner&f=falsehttp://books.google.sk/books?id=wBLc28d92WAC&pg=PA314&dq=Kellner+von+Koellenstein&hl=en&sa=X&ei=gZdGVMfxCOjnygPxjoLgAQ&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q=Kellner&f=false

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha číslo 1.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220047.JPG

 

 

 

 

Príloha číslo 2.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220048.JPG

 

 

 

Príloha číslo 3.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220049.JPG

 

 

 

Príloha číslo 4.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220049.JPG

 

 

 

Príloha číslo 5.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220050.JPG

 

 

 

 

Príloha číslo 6.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220050.JPG

 

 

Príloha číslo 7.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220052.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha číslo 8.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220053.JPG

 

 

 

 

 

Príloha číslo 9.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220054.JPG

 

 

 

 

 

Príloha číslo 10.

Popis: C:\Users\ACER NB\Desktop\Pamatnik\P4220057.JPG

 

 

 

 

Príloha číslo 11.  Encyklopedické heslo Adolf Pechány – Wikipedia

Jej časť je autetnticka, prebratá z internetovej encyklopédie :Wikipédia, slobodná encyklopédia a aj preklad do slovenčiny je robený pomocou encyklopédie.

Pechány Adolf  [bevezető szerkesztése]

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Pechány Adolf (Illava, 1859. február 15.  Budapest, 1942. június 15.) bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár.

Élete[szerkesztés]

Középiskoláit Znióváralján, Trencsénben és Nyitrán végezte. Ezekután a budapesti egyetemre iratkozott be

 

bölcselet hallgatónak és megyéjébeli barátai közt trencsénmegyei kört alakított, melynek ő volt az elnöke;

 

magántanítással tartotta fenn magát; 1880-ban okleveles tanár és 1881-ben bölcseleti doktor lett. Mint

 

tanár működött Debrecenben, Galgócon, Temesvárt, Pozsonyban és Trencsénben. 1897-től a budapesti V.

 

kerületi állami főreáliskola rendes tanára volt, ahol a természettant és a német nyelvet tanította.

 

Munkásságának java részét a felvidék nemzetiségi s közgazdasági viszonyainak tanulmányozására szentelte.

 

Dejiny uhorskeho boja za slobodu r. 1848-49. U. ott, 1903. (A magyar szabadságharcz története. 20,000 példányban, sok képpel. Ism. Budapesti Hirlap 1904. 25. sz. Vasárnapi Ujság 1904. 1., M. Állam 1904. 11. sz.).

 

Adolf Pechaň

Z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pechan Adolf ( Ilava , 1859 . 15.február - Budapešť , 1942 . 15.června ), doktor filozofie, profesor  fyzická osoba.

Jeho život Upraviť ]

Navštevoval strednú školu v Znióváralján , Trenčíne a Nitre .. Potom, university Budapesť. Zo zapísaných študentov a medzi priateľmi filozofie megyéjébeli trencsénmegyei utvoríl sa kruh.On bol prezident, trval na svojom vlastnom učení, učiteľ absolvent v roku 1880 a v roku 1881 sa stal doktorom filozofie. Pracoval ako učiteľ v Debrecíne , Hlohovci , v Temešvári , Bratislave a Trenčíne. Od roku 1897, BudapestI. Bol profesorom okresnej  verejnej strednej školy,  kde sa hlavné výučovali. prírodné vedy a nemecký jazyk  Jeho práce sú venované predovšetkým k štúdiu etnických a ekonomických podmienok na Vysočine.

Práce 

Panslavizmus  minulosti a súčasnosti. Nitra, 1886 (Különnym. Nemzetőrből Horný Maďarsko).

Dejiny uhorskeho Boja Za slobodu úspešnosť. 1848-1849. U. tam 1903. (Maďarská szabadságharcz histórie. 20.000 výtlačkov, s mnohými obrázkami. ISM. Budapešť Hírlap 1904. 25. Č 11 nedeľník. Č 1904. 1, M. Štátna 1904.).

Vydal National Public školstva c vzdelávacie mesačník od novembra 1894 do októbra 1893 v Bratislave a upravená na budapeštianskej Slovenské noviny c. Slováci vlastenecké politické noviny.

 

 

 

 

 

Príloha číslo 12.

Príloha všetko čo ponúkol Internet

 

H - O - Gosford & District Orchid Society

gosfordorchidsociety.webs.com/My%20files/BOOKH-O.pdf

Listed for botanist and author, Carlo Hansen (1932-1991). ex. Jamaica, cf. Oerstedella hansenii (C.D.Adams) Nir 2000. hapal-, hapalo-: used in combwds., ref. kellneriana: info. see Koellensteinia. ex nthn. Sth.America, cf. Koellensteinia kellneriana. Rchb.f.1854.

 

[PDF] Carlo Nob. Kellner de Koellenstein (en). Opis (en): 1 fotografia: aristotipo, 88 x 50 mm.

BOOK H-L.pdf - Bribie Island Orchid Society

www.bribieislandorchidsociety.com/wp-content/.../file/.../BOOK%20H-L.p...

Listed for botanist and author, Carlo Hansen (1932-. 1991). ex Jamaica, cf. Oerstedella hansenii (C.D.Adams) Nir 2000. hapal-, hapalo-: used in combwds., ref.

 

Descrizione completa o:2030 - Phaidra - Università di Padova

https://phaidra.cab.unipd.it/o:2030‎  

Carlo nob. Kellner de Koellenstein (it). Descrizione (it): 1 fotografia : aristotipo ; 88 x 50 mm. Vai alla scheda bibliografica: ..

Carlo Nob. Kellner de Koellenstein (en). Opis (en): 1 fotografia: aristotipo, 88 x 50 mm.

 

Militär-schematismus des österreichen Kaiserthums (dostupné online)

http://archive.org/stream/militrschematis02unkngoog/militrschematis02unkngoog_djvu.txt

Februar 1847 mit dem Infanten Don Juan Carlos Maria Isidor de Bourbon, geb. .....Zugetheilt* Kellner von Köllenstein, Friedrich Freih., FML., etc. wie Seite 7.

Plný text "Vojenský schematismus a ... - Internet Archive

archive.org/stream/.../militrschematis02unkngoog_djvu.txt

Februára 1847 s Infante Don Juan Carlos María Isidore de Bourbon,

Kellner von Köllenstein, Friedrich Freih pravdepodobne brat

 

Full text of "Flora der gefürsteten Grafshaft Tirol, des Landes ...

www.archive.org/stream/.../floradergefrst03dall_djvu.txt‎

Dr. Carlo Bagnis 1 [1876] (diese Arbeit wurde hier als gänzlich unzuverlässig übergangen). in XXXIV J. A. ... Karl Kellner von Köllenstein (Nr. 237). geb. am 30.

 

Full text of "Militär-schematismus des ... - Internet Archive

www.archive.org/stream/.../militrschematis01austgoog_djvu.txt‎

Februar 1847 mit dem Infanten Don Juan Carlos Maria Isidor de Bourbon, geb. den .....Zogeihelli« Kellner von Köllenstein, Friedrich Freih., GM., etc. wie Seite 7.

Plný text "Vojenský schematismus a ... - Internet Archive

archive.org/stream/.../militrschematis02unkngoog_djvu.txt

Februára 1847 s Infante Don Juan Carlos María Isidore de Bourbon,

Kellner von Köllenstein, Friedrich Freih pravdepodobne brat

 

Glossary of Scientific Terms - BioScience Communications

www.biosciencecommunications.dk/botanical/A-K.doc

J Cunliff - ‎2005 - ‎Súvisiace články

Carlo Allioni. - 12, 303; 13, 1222. allo- - G. In compounds, other, another, ...... CaptKellner von Koellenstein. - 28, 282. koelreuteria - CSN. Joseph Koelreuter.

Slovníček pojmov vedeckých - BioScience komunikácie

www.biosciencecommunications.dk / botanická / A-K.doc

J Cunliffe - 2005 - Súvisiace clanky

Carlo Allion. - 12, 303, 13, 1222. k - G. Vo zlúčeniny, iné, ďalšie, ...... CaptKellner von Koellenstein. - 28, 282. Koelreuteria - STN. Joseph Koelreuter.

 

Glossário Etimológico - Ebah

www.ebah.com.br/content/.../glossario-etimologico‎

Kellner Koellenstein.L. lanceanus, lanceana, lanceanumem forma de lançalanceolatus, lanceolata, lanceolatcomo uma lança; lanceoladoLaniumGênero ...

 Koellensteinia pohlavia Reichenbach, 1854. Názov venovaný rakúskej vojenskej čiapky Kellner Koellenstein.L   ?????

 

Phaidra - Università di Padova

https://phaidratest.cab.unipd.it/info/sitemap/2‎

p. a. karsten - verso . k. keck . k. keck - recto . k. keck - verso . dr. karl f. kellerman . dr. karl f. kellerman . dr. karl f. kellerman . carlo nob. kellner de koellenstein ...

 

PDF - Epidendra

www.epidendra.org/.../Pupulin%202009%20-%20G...‎

AM Pridgeon - ‎Citované 222-krát - ‎Súvisiace články

Carlos Hoehne (1882–1959), author of the orchid treatment for the Flora Brasilica. (FP)..... The generic name honours Austrian military Captain Kellner von Koellenstein, grower and collector of tropical plants during the 19th century. (FP).

Podčiarknutý riadoknetreba prekladať

GENERA ORCHIDACEARUM

Volume 5

Epidendroideae (Part Two)

Edited by

Alec M. Pridgeon, Phillip J. Cribb,

Mark W. Chase

Royal Botanic Gardens, Kew

and

Finn N. Rasmussen

Botanical Laboratory, University of Copenhagen

 

o:2030 Carlo nob. Kellner de Koellenstein it 1 fotografia : aristotipo ...

https://fc.cab.unipd.it/fedora/get/o:2030/bdef.../getUWMETADATA‎

30.6.2011 - o:2030 Carlo nob. Kellner de Koellenstein it 1 fotografia : aristotipo ; 88 x 50 mm. Vai alla scheda bibliografica: ...

 

botanical names and their meanings - BioScience Communications

www.biosciencecommunications.dk/.../A-K.pdf‎

J Cunliff - ‎2005 - ‎

Linnaean name for a waterplant. - 18,84 allionii - CSN. Carlo Allioni. ...... Capt Kellner von Koellenstein. - 28, 282 koelreuteria - CSN. Joseph Koelreuter.

 

A-K - Scribd

www.scribd.com/doc/147144466/A-K‎

11.6.2013 - Carlo Allioni. - 12, 303; 13, 1222. C:\BOT-D-Kdoc ADISK073 ...... Cochliod - 28, 91, 92 koellensteinia - CSN. Capt Kellner von Koellenstein.

 

A-K, names - Scribd

www.scribd.com/doc/147614326/A-K-names‎

13.6.2013 - Carlo Allioni. - 12, 303; 13, 1222. C:\BOT-D-Kdoc ADISK073 ...... Cochliod - 28, 91, 92 koellensteinia - CSN. Capt Kellner von Koellenstein.

 

orcheeder blog: September 2012

orcheeder.blogspot.com/2012_09_01_archive.html‎

30.9.2012 - It is named after the Austrian botanist Kellner v. Koellenstein. ..... Just thirty years later, in 1944, Frederico Carlos Hoehne, working on the first ...

orcheeder blog

všetko o orchidey: obrázky, fotky, info, taxóny, recenzie, akcie a novinky.

Koellensteinia je rod kvitnúcich rastlín z orchidey z rodu, Orchidaceae. To je pomenované po rakúskom botanikovi Kellner v. Koellenstein .

 

flora orchidaceae de la mesa de los santos - Repositorio ...

repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/.../120103.pdf - 

Carolina. A mi madre y mi hermana por su constante apoyo. Carlos ...... Etimología: En honor de Kellner von Koellenstein, capitán austriaco, amante.

 

Full text of "Geschichte des K.u.k. Infanterie-regimentes Prinz ...

www.archive.org/stream/.../geschichtedesku00rabegoog_djvu.txt‎

Die Führer der extremen Parteien sahen in dem Könige von Sardinien Carlo Alberto — der, selbst ein tapferer ...... Freiherrn Kellner von Köllen- stein, statt.

Piano stralcio difesa idraulica Corno relazione - Regione Autonoma ...

www.regione.fvg.it/.../Piano_stralcio_difesa_idraulica_Corno_relazione.pdf

d'Ardano Egidio e Carlo. • Mulino DELLA VEDOVA da ...... generale maggiore Kellnerdi Koellenstein per aprire una colletta a favore dei danneggiati. 1860.

 

ALL1 - Relazione tecnica_norme di piano_elenco cartografie - pdf

bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name.../02/...

4.3.2012 - ... in quello Austriaco di d'Ardano Egidio e Carlo. ...... generale maggioreKellner di Koellenstein per aprire una colletta a favore dei danneggiati ...

 

NLWIKI20110804/COMPACT/wik_part0753.data.dz

www.let.rug.nl/vannoord/trees/Treebank/.../wik_part0753.data.html

4.8.2011 - ... orchideeënverzamelaar Kellner von Koellenstein ( 1802 - 1883 ) . ......1845844-2-1, svg · xml, Juan Carlos González Ortiz ( Montevideo , 22 ...

 

A-K - Scribd

www.scribd.com/doc/47524716/A-K‎

25.1.2011 - Carlo Allioni. - 12, 303; 13, 1222. C:\BOT-D-Kdoc ADISK073 ...... Cochliod - 28, 91, 92 koellensteinia - CSN. Capt Kellner von Koellenstein.

Význam vedeckých mien - Botanika

Botanické názvy a ich významy

Spracoval John Cunliffe, Uschi Teicher

koellensteinia STN. Kapitán Kellner von Koellenstein.

 

Príloha číslo 13.

 

 

 

 

 

Príloha číslo 14

Popis: https://fc.cab.unipd.it/fedora/get/o:2030/bdef:Content/get

 

Príloha číslo 15

Popis: http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20081222075407/orchids/en/images/9/92/Koellensteinia_ionoptera_plate.jpg

 

 

Koellensteinia ionoptera plate from 
Lindenia Iconographie des Orchidées

Scientific Classification

Kingdom: Plantae

Division: Magnoliophyta

Class: Liliopsida

Order: Asparagales

Family:Orchidaceae

Subfamily: Epidendroideae

Tribe: Maxillarieae

SubTribe: Zygopetalinae

Alliance:

Genus: Koellensteinia

Rchb. f. 1854

 

Type Species

Koellensteinia kellneriana

Popis: Koellensteinia ionoptera plate

Popis: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScQ0-Ytw06-sR3CW4XFWsp7pQVoDAPC9r7qBwyaHt0F24lr66ZxAPopis: Koellensteinia carraoensisKollensteinia  caraoenis

 

 

 

Koellensteinia kellneriana: http://apps.kew.org/herbcat/getImage.do?imageBarcode=K000886611[1] Blog Antona Hrnka. [online][cit. 5.9. 2014] dostupné na internete: http://www.hrnko.sk/2009/12/29/zaujimavy-napis-na-okne-budatinskeho-zamku/

[2] DOBROTKOVÁ, M., 2001: Žilina v rokoch 1848 – 1849. In: Žilina v slovenských dejinách, s.72.

[3] LOMBARDINI, A., 1896. Udalosti v Žiline a jej susedstve v roku 1848 – 1849. In: Slovenské pohľady. Roč.XVI., č.1-12, s.171.

[4] LOMBARDINI, 1896, s.172.

[5] PECHÁNY,A., 1903: Dejiny uhorského boja za slobodu 1848 – 1849. Budapešť: Krajinský spolok vzdelávací spolok slovenský.

[6] PECHÁNY, 1903.

[8] Militär-schematismus des österreichen Kaiserthums [online] [cit. 9.9. 2014] Dostupné na internete:

http://archive.org/stream/militrschematis02unkngoog/militrschematis02unkngoog_djvu.txt

 

[9] heslo Kollensteinia z Wikipedie, [online][cit. 9.9. 2014] Dostupné na interenete:  http://en.wikipedia.org/wiki/Koellensteinia

[10] KEW Royal Botanic Gardens [online][cit. 9.9. 2014] Dostupné na interenete:   http://apps.kew.org/wcsp/acceptedRef.do?name_id=106148Petra Wesserle
Copyright © 2012 - 2021 Amavet 686 • Created by DB